Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1.2. Opdrachtnemer: Rutger Wiering Financieel Advies, gevestigd aan het adres Smederij 3, 2211 SM  te Noordwijkerhout, hierna te noemen Rutger Wiering Financieel Advies, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst van dienstverlening sluit. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

1.4. Diensten: iedere overeenkomst tot verrichten van diensten in de zin van art. 7:400 BW, als adviseur en bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en handelingen gelieerd aan deze product- / dienstencombinaties. 

1.5. Financiële instelling: aanbieder van financiële producten

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rutger Wiering Financieel Advies  gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Rutger Wiering Financieel Advies gesloten overeenkomsten waarbij Rutger Wiering Financieel Advies zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  Afwijking van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden  Rutger Wiering Financieel Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen  Rutger Wiering Financieel Advies en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

Artikel 3: Totstandkoming

3.1  De overeenkomst tussen Rutger Wiering Financieel Advies en Opdrachtgever komt tot stand door uitdrukkelijke en schriftelijke wederzijdse aanvaarding.

3.2  De overeenkomst mag slechts met wederzijdse, schriftelijke toestemming worden gewijzigd.

3.3  Rutger Wiering Financieel Advies houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht niet te aanvaarden.

3.4  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dient deze te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4: Offertes, aanbiedingen en advies:

4.1  De door Rutger Wiering Financieel Advies gepresenteerde, maar door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2  Aan door Rutger Wiering Financieel Advies ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

De hierboven genoemde berekeningen dienen als voorlopig en ter indicatie te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen.

4.1  Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Rutger Wiering Financieel Advies een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

4.2  De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden apart in rekening gebracht. 

4.3  De door Rutger Wiering Financieel Advies aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. 

Artikel 5: Duur en opzegging

5.1  De overeenkomst bepaalt de termijn voor het aangaan en de duur van de opdracht. Rutger Wiering Financieel Advies overeenkomst eindigt door volbrenging van de opdracht. 

5.2  De werkzaamheden van De vangen pas aan op het moment dat Opdrachtgever de nodige en volledige inlichtingen omtrent de dienstverlening heeft verschaft. 

5.3  Indien Opdrachtgever in verzuim blijft met het verschaffen van de nodige en volledige inlichtingen, is Rutger Wiering Financieel Advies gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen tegen een opzegtermijn van 14 dagen. De termijn loopt vanaf het moment dat Rutger Wiering Financieel Advies schriftelijk mededeling heeft gedaan van de beëindiging aan Opdrachtgever. 

5.4  Indien Opdrachtgever onjuiste en/of onbetrouwbare informatie verschaft is  Rutger Wiering Financieel Advies eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. 

5.5  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is Rutger Wiering Financieel Advies gerechtigd de overeenkomst te beëindigingen. Rutger Wiering Financieel Advies moet hierbij een termijn van 14 dagen na schriftelijke aanmaning in acht nemen. 

Artikel 6: Communicatie

6.1  Totdat Opdrachtgever een adreswijziging schriftelijk aan Rutger Wiering Financieel Advies heeft bekend gemaakt, mag Rutger Wiering Financieel Advies erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

6.2  In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Rutger Wiering Financieel Advies heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Rutger Wiering Financieel Advies heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan – niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging – heeft ontvangen. 

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1  Tijdens de uitvoering van de diensten door Rutger Wiering Financieel Advies rust op  Rutger Wiering Financieel Advies een inspanningsverplichting, om de overeenkomst zo goed als mogelijk na te leven. Rutger Wiering Financieel Advies betracht hierbij de nodige zorgvuldigheid en doet datgene wat noodzakelijkerwijs nodig is om de belangen van de Opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Op Rutger Wiering Financieel Advies rust een inspanningsverplichting, wat betekent dat Rutger Wiering Financieel Advies niet kan instaan voor het bereiken van resultaat.

Voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat Opdrachtgever alle nodige en volledige informatie rondom de dienstverlening verschaft. Pas op het moment dat alle benodigde gegevens zijn verstrekt, zalRutger Wiering Financieel Advies aanvangen met de werkzaamheden.

7.1  Verzuim treedt in indien Rutger Wiering Financieel Advies schriftelijk in gebreke is gesteld en niet binnen een redelijk termijn, die tenminste 30 dagen bedraagt, haar verplichtingen is nagekomen. Indien het verzuim is te wijten aan verplichtingen van de Opdrachtgever, zoals het tijdig geven van de nodige en volledige informatie, treedt het verzuim niet in. 

7.2  Indien nodig, is het Rutger Wiering Financieel Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van deskundige derden. Inschakeling van derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de Opdrachtgever.

7.3  De kosten voor het inschakelen van derden worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Met betrekking tot deze kosten kan worden gedacht aan taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, en kosten in verband met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten. 

7.4  Met de inschakeling van derden wordt bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Rutger Wiering Financieel Advies is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden. 

Artikel 8: Wijzigingen opdracht

8.1  Eventuele wijzigingen in de overeenkomst komen slechts tot stand  met wederzijdse schriftelijke instemming. 

8.2  Rutger Wiering Financieel Advies is gerechtigd de overeenkomst op ieder moment te wijzigen of aan te vullen, mits dit tijdig wordt doorgegeven aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde kan op grond van deze wijzigingen de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 9: Verplichtingen Opdrachtgever

9.1  Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Rutger Wiering Financieel Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

9.2  Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking zijn gesteld, of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan de (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Rutger Wiering Financieel Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

9.3  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid voor alle, door hem aan Rutger Wiering Financieel Advies verschafte informatie. Als Rutger Wiering Financieel Advies meer tijd of extra kosten moet besteden aan de uitvoering van de opdracht doordat informatie niet tijdig of volledig is aangeleverd, dan belast Rutger Wiering Financieel Advies de hieraan verbonden extra kosten door aan Opdrachtgever.

9.4  De financiële instelling kan op grond van de hypotheek- of verzekeringsvoorwaarden gerechtigd zijn om de hypotheek of de verzekering te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan, als achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

Artikel 10: Honorarium en betaling

10.1       Het aan Rutger Wiering Financieel Advies toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen, of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. 

10.1       Bij de APK wordt de vergoeding schriftelijk met u vastgelegd. Via een automatische incasso wordt de met u overeengekomen vergoeding periodiek geïncasseerd.  De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.  

10.2       In geval van beëindiging van de geadviseerde producten of een intermediairwijziging eindigt de APK, evenals de maandelijkse betaling. 

10.3       Opdrachtgever dient op het kantoor van Rutger Wiering Financieel Advies een afstandsverklaring te ondertekenen indien geen gebruikt gemaakt wenst te worden van APK na bemiddeling van een financieel product en/of bij beëindiging van de APK. 

10.4       Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

10.5       Facturen van Rutger Wiering Financieel Advies dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald, op een door Rutger Wiering Financieel Advies voorgeschreven wijze.

10.6       Als u uw factuur niet op tijd aan ons betaalt, kan Rutger Wiering Financieel Advies een procedure starten bij het scheidsgerecht Stichting E-Court (e-Court) om deze schulden te innen. U heeft in dat geval vanaf de oproeping een maand de tijd om alsnog te kiezen voor behandeling door de kantonrechter. De wettelijke regels en het toepasselijke procesreglement dat op de internetsite www.e-court.nl staat, zijn op de procedure bij e-Court van toepassing.

10.7       Bij overschrijding van de betalingstermijn is Rutger Wiering Financieel Advies gerechtigd de vordering direct - zonder nadere ingebrekestelling - uit handen te geven aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de openstaande factuur. 

10.8       Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem door of namens de financiële instelling in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekering en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, alsmede kunnen leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft. Rutger Wiering Financieel Advies is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade zijdens Opdrachtgever of derden. 

10.9       Eventuele bezwaren en reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1       De aansprakelijkheid van Rutger Wiering Financieel Advies, alsmede van haar bestuurders en de door Rutger Wiering Financieel Advies ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van  Rutger Wiering Financieel Advies wordt uitgekeerd, inclusief het door Rutger Wiering Financieel Advies te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbende nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 

11.2       In het geval de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheid van Rutger Wiering Financieel Advies in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid van  Rutger Wiering Financieel Advies, alsmede van haar bestuurders en de door Rutger Wiering Financieel Advies ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal van de ter zake gelegen opdracht, die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium of de door Rutger Wiering Financieel Advies ontvangen provisie. 

11.3       De aansprakelijkheid van Rutger Wiering Financieel Advies is beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever. Rutger Wiering Financieel Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d. 

11.1       Rutger Wiering Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in de door Rutger Wiering Financieel Advies gebruikte software of computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Rutger Wiering Financieel Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

11.2       Rutger Wiering Financieel Advies voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daarom aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

11.3       Rutger Wiering Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever  wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

11.4       Rutger Wiering Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Rutger Wiering Financieel Advies verzonden (email) berichten Rutger Wiering Financieel Advies niet hebben bereikt.

11.5       Rutger Wiering Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte rente of premies voor door hem, na bemiddeling van Rutger Wiering Financieel Advies, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 

11.6       Rutger Wiering Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan. 

11.7       In het geval Rutger Wiering Financieel Advies adviseert en/of bemiddelt bij financiële producten met een beleggingscomponent, verschaft Rutger Wiering Financieel Advies slechts een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Rutger Wiering Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade aan de kant van de  Opdrachtgever, die direct of indirect voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten en/of het tegenvallen van rendement van financiële producten.

11.8       Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Rutger Wiering Financieel Advies voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar bestuurders en medewerkers.

Artikel 12: Klachten en reclames

12.1       Klachten met betrekking tot de door Rutger Wiering Financieel Advies verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte facturen dienen te worden ingediend, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat de Opdrachtgever de stukken of informatie waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming in de prestaties van  Rutger Wiering Financieel Advies. Na het verstrijken van de 60-dagentermijn neemt  Rutger Wiering Financieel Advies de klachten niet in behandeling.

12.2       Eventuele klachten met betrekking tot de hoogte van de facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Rutger Wiering Financieel Advies kenbaar worden gemaakt. 

12.3       Indien na controle door Rutger Wiering Financieel Advies sprake is van een gebrek in de verleende dienst, wordt dit zo spoedig mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid en kosteloos hersteld, ofwel gecrediteerd. 

Reclameren geeft de Opdrachtgever geen recht tot opschorting van betaling en/of ontbinding van de overeenkomst.

10.1       Rutger Wiering Financieel Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor Rutger Wiering Financieel Advies redelijkerwijze niet mogelijk is, ten gevolge van buiten toedoen van Rutger Wiering Financieel Advies ontstane veranderingen na  het aangaan van de overeenkomst van opdracht. 

Artikel 14: Ontbinding:

14.1       Na ontbinding vervallen alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

14.2       De vorderingen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding, worden met de directe ontbinding direct opeisbaar. 

14.3       Schade als gevolg van de ontbinding kan door Rutger Wiering Financieel Advies in zijn geheel worden teruggevorderd van Opdrachtgever. 

14.4       In geval van liquidatie, faillissementsaanvraag, surseance van betaling van Opdrachtgever, alsmede  bij beslaglegging, is Rutger Wiering Financieel Advies bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.  

Artikel 15: Geheimhouding

15.1       Rutger Wiering Financieel Advies is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst verkrijgt en neemt hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens / AVG in acht.

15.2       Rutger Wiering Financieel Advies is niet gerechtigd de persoonsgegevens te gebruiken of te verstrekken aan derden, tenzij dit ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor deze inschakelde derden en deskundigen. 

15.3       Voor zover het vertrouwelijke karakter van de informatie vergt, dient de geheimhouding ook na beëindiging van de overeenkomst te blijven bestaan.

15.4       Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de adviezen of andere, uit de overeenkomst voortvloeiende, geschriften van Rutger Wiering Financieel Advies openbaar te maken, tenzij Rutger Wiering Financieel Advies hier uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1       Op alle aanbiedingen en offertes van Rutger Wiering Financieel Advies, alsmede de door haar gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.

16.2       Indien de inhoud van de gemaakte afspraken uit de schriftelijke overeenkomst afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de afspraken uit de schriftelijke overeenkomst.

16.3       Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens  Rutger Wiering Financieel Advies in verband met de door Rutger Wiering Financieel Advies verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na twee jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17: Geschillenbeslechting

17.1       Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Rutger Wiering Financieel Advies waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2       Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te nemen.

17.3       Partijen kunnen met wederzijds goedvinden het geschil laten beslechten door Stichting E-Court. 

Deze rechterlijke geschillenbeslechting vindt pas plaats nadat beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om onderling het geschil te beslechten.